Mineral gübrələr laboratoriyası

Laboratoriya rəhbəri,
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Məmmədov Məmməd İsa oğlu 
Aqrar elmlər doktoru,dosent
Tel: (994) 12 5370929
Elektron poçtu:
mamed-mamedov52@mail.ru
İşçilərin ümumi sayı: 9

Mineral gübrələr laboratoriyası 1956- cı ildə təşkil olunmuşdur.Mineral gübrələr laboratoriyasına təsis olunduğu gündən 1978- ci ilə qədər a.e.d.,prof. Rizvan Qafar oğlu Hüseynov, 1978-1991- ci illərdə a.e.d.,prof. Füzuli Həmid oğlu Axundov, 1990- cı ildən  2015- ci ilə qədər isə a.e.d., prof. Zeynal Rza oğlu Mövsümov rəhbərlik etmişdir.2015- ci ildən hal-hazıra kimi a.e.d., dos. M.İ.Məmmədov rəhbərlik edir.
Laboratoriyanın əsas istiqaməti kənd təsəttüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün mineral gübrələrin tətbiqində kompleks tədbirlər sisteminin hazırlanması, torpaqlarda qida maddələri balansının vəziyyəti, onların münbitlik səviyyəsinin yüksəldilməsi və gübrələrin səmərəliliyinin tədqiqindən ibarətdir.Laboratoriya təşkil olunduğu gündən respublikada becərilən bitkilər altında gübrələmə sistemi işlənib hazırlanmış və həmin sistemin təkmilləşdirilməsi üzrə tədqiqat işləri aparılaraq, bitkilərin azot, fosfor, kaliumla qidalanma rejimi öyrənilir.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri altında tətbiq olunan gübrə normalarının optimallaşdırılması, makro gübrələrin səmərəliliyi, qida elementlərinin balansı, torpaq-bitki sistemində miqrasiyası, gübrələrin tətbiqinin ekoloji nöqteyi nəzərdən səciyyələndirilməsi tədqiq edilmişdir.